e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023

Ἀνακοινωθέν περί τῆς ἐκκλήτου προσφυγῆς κληρικῶν ἐκ Λιθουανίας | Communiqué on the Petition of Appeal by Clergymen from LithuaniaΠρό τινων μηνῶν ἀπηυθύνθησαν διά γραμμάτων τῇ Ἀ.Θ.Παναγιότητι τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως – Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ κ.κ. Βαρθολομαίῳ οἱ ἐκ Λιθουανίας Αἰδεσιμολογιώτατοι Πρωθιερεῖς κ. Vladimiras Seliavko καί Vitalijus Mockus καί Πρεσβύτεροι κ. Vitalis Dauparas, Gintaras Sungaila καί Georgy Ananiev, καθυποβληθέντες τῇ ποινῇ τῆς ἀπό τῆς ἱερωσύνης καθαιρέσεως ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας, καί ἤσκησαν, καθ᾽ ὅ ἔχουσι δικαίωμα, ἔκκλητον προσφυγήν ἐνώπιον Αὐτοῦ. 

Ὁ Πατριάρχης ἡμῶν, ἀποκλειστικῶς ἔχων, ἔκ τε τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων (9 καί 17 τῆς Τετάρτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου) καί ἐκ τῆς καθηγιασμένης πράξεως τῆς Ἐκκλησίας, καί τήν τῆς ἐκκλήτου εὐθύνην, ἀπεδέξατο τά ὑποβληθέντα αἰτήματα. 

Μετά ἀπό ἐνδελεχῆ μελέτην τῶν ὑπό κρίσιν περιπτώσεων, διεπιστώθη ἀφ᾽ ἑνός μέν ὅτι αὗται εἶχον τελεσιδικήσει ἐνώπιον τῆς ἐπιβαλούσης τάς ποινάς ἐκκλησιαστικῆς των ἀρχῆς, ἀφ᾽ ἑτέρου δέ ὅτι οἱ λόγοι δι᾽ οὕς ἐπεβλήθησαν αἱ ποιναί οὐδόλως προέρχονται ἐκ κριτηρίων ἐκκλησιαστικῶν, ἀλλά ἐκ τῆς δικαίας ἐναντιώσεως τῶν εἰρημένων κληρικῶν εἰς τόν πόλεμον τῆς Οὐκρανίας. Δι᾽ ὅ καί ὁ Παναγιώτατος, κρίνας ἀμετακλήτως τάς ἐκκλήτους αὐτάς προσφυγάς, εἰσηγήθη τῇ περί Αὐτόν Ἁγίᾳ καί Ἱερᾷ Συνόδῳ τήν ἄρσιν τῆς ἐπ᾽ αὐτούς ἐπιβληθείσης ἀπό τῆς ἱερωσύνης καθαιρέσεως καί τήν ἀποκατάστασίν των εἰς τόν ὅν ἔφερον ἐκκλησιαστικόν βαθμόν, ὅπερ καί ὁμοφώνως ἀπεφασίσθη.

Πρός τούτοις καί μετά τήν οὑτωσί γενομένην ἀποκατάστασιν, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐδέχθη, κατόπιν αἰτήματός των, ὑπό τό σεπτόν ὠμοφόριον Αὐτοῦ τούς διαληφθέντας κληρικούς, λαβών ὑπ᾽ ὄψιν τά περί τοῦ Θρόνου Αὐτοῦ παραδεδομένα, ὡς ἄλλως τε ἐνδεικτικῶς καταγράφονται καί εἰς τήν τοῦ Θεοδώρου Ἀντιοχείας τοῦ Βαλσαμῶνος ἑρμηνείαν εἴς τε τούς 17ον καί 18ον Κανόνας τῆς ἐν Τρούλλῳ ἀλλά καί εἰς τόν 10ον τῆς Ἑβδόμης Οἰκουμενικῶν Συνόδων («Ἀπὸ δὲ τοῦ παρόντος κανόνος σημείωσαι ἐν ῥητῷ, ὅτι μόνῳ τῷ πατριάρχῃ Κωνσταντινουπόλεως ἐφεῖται κληρικοὺς ἀλλοτρίους δέχεσθαι, καὶ δίχα ἀπολυτικῆς γραφῆς τοῦ χειροτονήσαντος αὐτοὺς»).

Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, τῇ 17ῃ Φεβρουαρίου 2023

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου 

_________________________

Communiqué on the Petition of Appeal by Clergymen from Lithuania

Some months ago, the Very Reverend Archpriests from Lithuania, Vladimiras Seliavko and Vitalijus Mockus, and the Reverend Presbyters Vitalis Dauparas, Gintaras Sungaila and Georgy Ananiev, who were imposed the penalty of deposition from the priesthood by the Patriarchate of Moscow, addressed His All-Holiness Bartholomew, Archbishop of Constantinople – New Rome and Ecumenical Patriarch by letter to exercise the petition of appeal before Him, as they are entitled.

Our Patriarch, who exclusively bears the responsibility of receiving appeals, in accordance with the Holy and Sacred Canons (namely, Canons 9 and 17 of the Fourth Ecumenical Council) and the sanctified practice of the Church, received these submitted petitions.

Following thorough study of the relevant circumstances, it was ascertained on the one hand that these cases were made final before the ecclesiastical authority that imposed these penalties, and on the other hand that the reasons for which the penalties were imposed do not at all derive from ecclesiastical criteria, but from the justified opposition of these clergymen to the war in Ukraine. Wherefore, irrevocably adjudicating these petitions of appeal, His All-Holiness recommended to the Holy and Sacred Synod that the imposed deposition from the priesthood be lifted and that they be restored to their former ecclesiastical rank of priesthood, which was unanimously decided.

Moreover, after the above-mentioned restoration, upon their request, the Ecumenical Patriarch received these clergymen under His venerable omophorion, taking into consideration the long-established right of the Ecumenical Throne, as it is also indicatively reported in the interpretation by Theodore Balsamon of Antioch to Canons 17 and 18 of the Council in Trullo and Canon 10 of the Seventh Ecumenical Council (namely: “From this canon, note explicitly that only the Patriarch of Constantinople is allowed to receive foreign clergy, even without a letter of release from their ordaining hierarch”).

At the Ecumenical Patriarchate, on February 17, 2023

From the Chief Secretariat

of the Holy and Sacred Synod

________________________

Коммюнике об апелляции клириков из Литвы

Несколько месяцев назад к Его Божественному Всесвятейшеству Архиепископу Константинополя – Нового Рима и Вселенскому Патриарху Варфоломею обратились с письмами преподобнейшие протоиреи из Литвы: отцы Владимирас Селявко и Виталиюс Моцкус, и священники отцы Виталис Даупарас, Гинтарас Сунгайла и Георгий Ананьев, которые были подвергнуты наказанию лишением сана Московским Патриархатом и на основании своих прав подали апелляцию Ему аппеляцию.

Наш Патриарх, имеющий также исключительную ответственность изучения аппеляций согласно Божественным и Священным канонам (9 и 17 Четвертого Вселенского Собора) и в соответствии с освященной практикой Церкви, принял поданные прошения.

После тщательного изучения рассматриваемых дел было установлено, с одной стороны, что они были окончательно осуждены своей церковной властью которая вынесла приговоры, а с другой стороны, что причины, по которым были вынесены эти приговоры, были основаны абсолютно не на церковных критериях, а на справедливом несогласии вышеупомянутых клириков с войной в Украине. По этой причине Его Всевятейшество, рассмотрев эти апелляции в последней инстанции, рекомендовал Святейшему и Священному Синоду отменить наложенное на них прещение лишением сана и восстановить их в их бывших церковных степенях, что и было единогласно решено.

Также после таким образом совершенного восстановления, Вселенский Патриарх принял вышеупомянутых клириков под Свой честной омофор согласно их прошению, принимая во внимание принятые права его Престола, как это показательно зафиксировано также в толковании Патриарха Антиохийского Феодора Валсамона на 17-й и 18-й каноны Трулльского и на 10-й Седьмого Вселенского Соборов (“А из этого канона прямо следует, что только Константинопольскому Патриарху разрешается принимать чужих клириков, даже без отпустительных грамот от того, кто их рукоположил“).

В Патриархии, 17 февраля 2023 года

Из Генерального Секретариата

Святого и Священного Синода

Δεν υπάρχουν σχόλια: