e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Έφθασε στο Κίεβο η απάντηση Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου στην Ειρηνική Επιστολή Επιφανίου


Έφθασε στο Κίεβο κατ' αυτάς η από 21ης Οκτωβρίου 2019 απάντηση του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β΄στην Ειρηνική Επιστολή του Μακ. Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ.κ. Επιφανίου, διά της οποίας αναγνωρίζεται από πλευράς Ελλαδικής Εκκλησίας η Αυτοκεφαλία της νεοπαγούς Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας.
     
Στο περιεχόμενο της πολυσήμαντης και πολυαναμενόμενης αυτής Επιστολής του Προκαθημένου της κατά Ελλάδα Εκκλησίας, επισημαίνεται χαρακτηριστικά: 
     
"Όθεν, χαίροντες και ημείς επί των αγαθώ μηνύματι της κατευοδώσεως των κοινών πόθων και ενεργειών προς διάλυσιν του μεσοτοίχου μεταξύ Υμών τε και ημών, ομοδόξων καθ' όλα αδελφών, του θλίψιν και σκάνδαλον μέγα προξενούντος επί ζημία μεγίστη της όλης Εκκλησίας και της κοινής εν τω συγχρόνω κόσμω μαρτυρίας της Ορθοδοξίας, έως άρτι εστηκότος, τω Επαναγαγόντι ημάς εις την προτέραν κοινωνίαν Άρχοντι και Σωτήρι ημών Ιησού Χριστώ, αναπέμπομεν ολόθυμον την δοξολογίαν και τον αίνον από της καθ' ημάς Αγιωτάτης και Αποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος, αποδίδοντες τη υμετέρα Μακαριότητι τον ασπασμόν της αδελφικής αγάπης και τείνοντες την χείτα της Εκκλησιαστικής Κοινωνίας. [...]".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
Ἀριθ. Πρωτ. 4751
Μακαριώτατε Μητροπολῖτα Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, κύριε Ἐπιφάνιε, τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.
Ἀσμένως ἐδεξάμεθα τήν ὑπ’ ἀριθ. 1119 καί ἀπό 24ης Δεκεμβρίου 2018 Πατριαρχικήν Ἐπιστολήν, δι’ ἧς πληροφορούμεθα περί τῆς πρωτοβούλου ἐνεργείας τῆς Πρωτοθρόνου καί Πρωτευθύνου Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἥτις, ἐπιβλέψασα εὐμενῶς πρός Ὑμᾶς, τήν περί Ὑμᾶς Ἱεραρχίαν, τόν ἱερόν κλῆρο καί τόν πιστόν τοῦ Κυρίου λαόν, ἐπανέφερε τά διεστῶτα εἰς τήν μίαν Ποίμνην τοῦ Ἀρχιποίμενος Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν, ὡς καί περί τῆς Συνοδικῇ Διαγνώμῃ τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀνακηρύξεως τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ὡς Αὐτοκεφάλου καί Αὐτοδιοικήτου, τιμηθείσης ταῖς τῶν λοιπῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν εὐθύναις καί δικαιώμασιν.
Ἐν ταὐτῷ δέ μετά χαρᾶς πολλῆς κομισάμενοι τά ἀπό 17ης Δεκεμβρίου π.ἔ. Ὑμέτερα Εἰρηνικά Γράμματα, δι’ ὧν ἀνακοινοῦται ἡμῖν ἡ κανονική ἐκλογή Ὑμῶν ὡς Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας, διά τοῦ μετά χεῖρας Γράμματος ἀπευθύνομεν πρός τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα τάς θερμάς συγχαρητηρίους εὐχάς ἡμῶν προσωπικῶς, τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας, τοῦ εὐλαβοῦς Κλήρου καί τοῦ φιλοχρίστου Λαοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εὐχόμενοι τόν φωτισμόν καί τήν ἐνίσχυσιν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ εἰς τήν ἐκτέλεσιν τῶν νέων καί εὐθυνοφόρων καθηκόντων Ὑμῶν, ὡς Προκαθημένου τῆς ἐν Οὐκρανίᾳ Ἐκκλησίας.

Αἱ Ἁγιώταται κατά τόπους Ἐκκλησίαι, Μακαριώτατε ἀδελφέ, μετέχουσιν ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ τοῦ κοινοῦ Ποτηρίου τῆς ζωῆς διά τῆς ἐν τῇ πίστει ἑνότητος, ἐν τῇ τηρήσει τῶν αὐτῶν θεοπνεύστων Δογμάτων, τοῦ αὐτοῦ τῆς Πίστεως Συμβόλου καί τῶν αὐτῶν ἐκκλησιαστικῶν Κανόνων, τῶν ὑπό τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν καί Μεγάλων τῆς Ἑῴας Συνόδων ὁρισθέντων, συναποτελοῦσαι τά μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Ὅθεν, χαίροντες καί ἡμεῖς ἐπί τῷ ἀγαθῷ μηνύματι τῆς κατευοδώσεως τῶν κοινῶν πόθων καί ἐνεργειῶν πρός διάλυσιν τοῦ μεσοτοίχου μεταξύ Ὑμῶν τε καί ἡμῶν, ὁμοδόξων καθ’ ὅλα ἀδελφῶν, τοῦ θλῖψιν καί σκάνδαλον μέγα προξενοῦντος ἐπί ζημίᾳ μεγίστῃ τῆς ὅλης Ἐκκλησίας καί τῆς κοινῆς ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδοξίας, ἕως ἄρτι ἑστηκότος, τῷ Ἐπαναγαγόντι ἡμᾶς εἰς τήν προτέραν κοινωνίαν, Ἄρχοντι καί Σωτῆρι ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ, ἀναπέμπομεν ὁλόθυμον τήν δοξολογίαν καί τόν αἶνον ἀπό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀποδίδοντες τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι τόν ἀσπασμόν τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης καί τείνοντες τήν χεῖρα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινωνίας.
Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμενοι ὅπως ὁ Κύριος, ἡ εἰρήνη ἡμῶν, «ὁ ποιήσας τά ἀμφότερα ἕν καί τό μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας» (Ἐφεσ. β΄ 14), «δῴη ἡμῖν τό αὐτό φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις» (Ρωμ. ιε΄ 5) πάντοτε καί χαρίζῃ τήν νέαν Πρωθιεραρχικήν διακονίαν Ὑμῶν πολυχρόνιον, πολύκαρπον καί καλλίκαρπον, ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς ἀδελφῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καί πρός τελείαν ἐκ τοῦ σφοδρῶς τήν ἑνότητα αὐτῆς κλυδωνίσαντος σάλου ἀπαλλαγήν καί ἀποκατάστασιν πλήρους ἐν αὐτῇ εἰρήνης, γαλήνης καί εὐσταθείας, πρός δόξαν Θεοῦ καί τῆς ἀνά τήν οἰκουμένην Ὀρθοδοξίας, κατασπαζόμεθα τήν Ὑμετέραν ἀδελφοπόθητον Μακαριότητα φιλήματι ἁγίῳ καί διατελοῦμεν

ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός
† Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος Β΄, Πρόεδρος


З Синоду Елладської Православної Церкви надійшов лист на ім‘я Митрополита Епіфанія

29 Жовтня 2019

На ім‘я Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 28 жовтня 2019 року надійшов лист (реєстраційний №4751 від 21.10.2019 р.) зі Священного Синоду Елладської Православної Церкви за підписом Голови Синоду Блаженнійшого Архієпископа Афінського і всієї Еллади Ієроніма ІІ.

У листі зазначається наступне:

«Блаженніший Митрополите Київський та всієї України, у Христі Богові вельми любий та бажаний брате і співслужителю нашого Смирення, кір Епіфаніє, Ваше Блаженство у Господі міцно лобизаючи з великим задоволенням святково вас вітаємо. З великим задоволенням ми отримали Патріарший лист за номером 1119 від 24 грудня 2018 року, з якого ми дізналися про ініціативу та дії Першопрестольної та Першовідповідальної Константинопольської Церкви, яка розглянувши прихильно питання щодо Вас та Ієрархів довкола Вас, священного кліру та вірного Господеві народу, привела до ладу розділення у пастві нашого Архіпастиря Господа і Спасителя нашого, а також дізналися про синодальний розгляд Святим і Священним Синодом Вселенського Патріархату проголошення автокефалії та самоуправління Святійшої Церкви України, вшанованої тими ж правами та обов’язками, які мають інші Автокефальні Церкви.
     Після цього ми з радістю отримали Ваші Мирні Листи від 17 грудня минулого року, якими нам було повідомлено про канонічне обрання Вас Митрополитом Київським та всієї України, і ми направили Вашому Блаженству щирі привітання особисто наші, Священної Ієрархії та побожного кліру, боголюбивого народу Святійшої Елладської Церкви, та побажання просвітлення та підтримки Божественної Трійці у виконанні Вами ваших нових та сповнених відповідальності обов’язків як Предстоятеля Української Церкви.
     Святіші Помісні Церкви, Блаженніший брате, які беруть участь у Священній Євхаристії спільної Чаші життя через єдність у дотриманні догматів, на які надихнув Бог, Символу Віри та церковних канонів, визначених Святими Вселенськими та Великими Соборами, є членами Єдиної, Святої, Соборної і Апостольської Церкви. Тож радіємо і ми добрій звістці про те, що спільні прагнення та дії увінчалися успіхом і зруйновано перепону, яка стояла посередині між Вами та нами, православними і братами у всьому, перепону, яка нас розділяла, завдаючи печалі, великих скандалів, та великої шкоди всій Церкві та спільному у сучасному світі свідченню Православ’я, перепону, яка донедавна стояла; і Його, Котрий повернув спілкування, яке колись існувало між нами, Владику і Спасителя нашого Ісуса Христа, прославляємо, Йому віддаємо всю належну шану та підносимо молитви всім серцем з нашої Святійшої Апостольської Елладської Церкви, посилаючи Вашому Блаженству цілунок братньої любові та простягаючи руку Церковного Спілкування.
     У зв’язку з цим, ми бажаємо, нехай Господь наш, «Який створив з обох одне і зруйнував перепону, яка стояла посередині» (До Ефесян, 2:14), «дарує вам бути в однодумстві між собою» (До Римлян, 15:5) завжди та подасть Вашому служінню на чолі Церкви багато плідних років, задля блага сестринської Святійшої Церкви України, і щоби Ваше Блаженство звільнило Церкву України повністю від неспокою, який розбурхав її, руйнуючи її єдність, та відновило в ній повною мірою мир, спокій, стійкість на славу Бога та всієї ойкумени Православ’я. Лобизаємо міцно Ваше бажане братське Блаженство цілунками святими,

Люблячий у Христі брат
Афінський Ієронім ІІ, Голова»

Прес-служба Київської Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: