e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Σάββατο 6 Μαΐου 2023

Ιταλία: Λείψανο του Αποστόλου Ματθαίου παρέδωσε στον Οικουμενικό Πατριάρχη ο Αρχιεπίσκοπος Salerno

Το Σάββατο, 6 Μαΐου 2023, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά την δεύτερη ημέρα της επίσημης επίσκεψής Του στο Σαλέρνο της Ιταλίας, παρέστη στην Ευχαριστιακή Σύναξη στον Καθεδρικό Ναό της πόλης, προς τιμήν του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου, επί τη ανακομιδή των λειψάνων του.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σαλέρνο παρέδωσε στον Οικουμενικό Πατριάρχη τμήμα του ιερού λειψάνου του Αποστόλου Ματθαίου, που φυλάσσεται στον Καθεδρικό Ναό.

Ο Πατριάρχης εκφώνησε την ακόλουθη βαρυσήμαντη ομιλία:

OMELIA DI SUA SANTITA’

K.K. BARTOLOMEO

ARCIVESCOVO DI COSTANTINOPOLI – NUOVA ROMA E PATRIARCA ECUMENICO

DURANTE LA LITURGIA EUCARISTICA

NELLA CATTEDRALE DI SALERNO IN ONORE DELL’APOSTOLO ED EVANGELISTA MATTEO

(Salerno, 6 Maggio 2023)

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ἰταλίας κ. Πολύκαρπε,

Vostra Eccellenza Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno, Campagna e Acerno,

Eminenze, Eccellenze, Reverendissimi Padri,

Illustri Autorità,

Figli e Figlie amati nel Signore,

Vi abbracciamo e Vi salutiamo con il saluto pasquale: Cristo è Risorto! È veramente risorto!

Rispondendo al cortese invito dell’amato fratello Arcivescovo, siamo giunti dalla città di Costantino, da Costantinopoli, dalle rive del Bosforo per gioire con voi, pregare e lodare Dio “con una sola bocca ed un sol cuore” e festeggiare la Traslazione delle Sante Reliquie dell’Apostolo ed Evangelista Matteo in questa città, avvenuta secondo la tradizione il 6 maggio dell’anno 954. La Chiesa in Oriente ed in Occidente ha sempre festeggiato fin dai tempi della Chiesa Nascente la traslazione dei corpi di santi, intravvedendo in essa una particolare presenza della grazia santificante del Signore per una Chiesa locale. Questo paese, l’Italia, d’altra parte è santificato dalla presenza dei santi corpi di tre dei quattro Evangelisti, Matteo a Salerno, Marco a Venezia e Luca a Padova, ossia coloro che hanno, su ispirazione divina, composto il Corpus dei Vangeli sinottici, quelli che hanno una visione d’insieme comune dei fatti, del messaggio e della vita del nostro Salvatore, e che poi la Chiesa ha riconosciuto come autentici.

Cosa dice questo Apostolo ed Evangelista, quale insegnamento ci è stato trasmesso e continua nella sua vocazione nei secoli? Originario di Cafarnao, il suo mestiere non è tra i più nobili del tempo; un pubblicano, un esattore delle tasse per conto dei Romani, uno che su questa professione costruisce la propria ricchezza di beni terreni e, nonostante sia inserito nel proprio ambiente giudaico, non è amato dal suo popolo. Gesù lo vede al banco delle imposte e gli dice: “Seguimi” (Mc. 2,14), cioè imitami con la pratica nella vita. “Ed egli si alzò e lo seguì” (Mt. 9,9). Matteo, il cui nome significa “dono di Dio”, prima chiamato Levi, abbandona tutte le certezze, tutte le cose temporali, mentre nella sua mente si infonde la luce della grazia spirituale e gli fa comprendere che esistono tesori incorruttibili nel cielo.

Il Vangelo ci fa vedere poi la mensa in casa, dove Matteo appunto tiene un banchetto: “E molti pubblicani e peccatori si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli” (Mc. 2,15). Anche oggi la chiamata del Signore giunge in molti cuori, si manifesta a molti. Il suo invito è una promessa affidabile, è la premessa di una gioia fondamentale per i credenti, è la certezza di sentire un raggio di luce che ci illumina, è un amore che non ha confronto. Questa chiamata ci porta a quella mensa che accoglie, testimonianza dell’amore di Dio verso la creatura, prefigurazione del Regno. Alcuni anche oggi fanno lo stesso gesto di Matteo, si alzano e lo seguono, non si chiedono perché, ma vivono il dono della nuova vita e non ascoltano i farisei che giudicano la scelta: “Come mai egli mangia e beve in compagnia di pubblicani e dei peccatori?” (Mc. 2,16). Non si lasciano sopraffare dal moralismo cieco, dalla legge vuota. Ma molti altri, troppi cristiani anche nella nostra epoca, spaventati dal giudizio del mondo, incapaci di superare il senso di colpa del peccato, preferiscono solamente osservare determinate norme di comportamento, ma non imitare il Signore. Non ascoltano quanto Gesù disse ai farisei: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori” (Mc. 2,17).

Ognuno di noi deve cambiare radicalmente la propria esistenza, aprire il proprio cuore a quel “seguimi”, per poter essere sale della terra e costruire una terra nuova davanti alle tante sfide che il mondo moderno ci presenta, ma anche ai tanti pericoli che in questo periodo viviamo a livello globale, con conflitti e guerre che purtroppo nella loro continuità, riescono ad assuefare il nostro subconscio, a far accettare il tutto come una cosa inevitabile, a vedere troppi cristiani legati alla legge dei farisei, e non al movimento profetico di Cristo.

Della vita di San Matteo non sappiamo molto, oltre al fatto di essere membro del gruppo dei dodici apostoli, che condividono l’esperienza della vita di Gesù. Alcune tradizioni, come testimonia san Clemente di Alessandria lo vogliono, dopo la Pentecoste, predicatore in Etiopia, dove avrebbe anche subito il martirio. Ma non è la sua vita che ci interessa, quanto la sua testimonianza ispirata che troviamo nel primo Vangelo canonico, di cui è considerato l’autore.

Il Vangelo di Matteo è il più esteso dei Vangeli, sicuramente scritto in aramaico, la lingua del tempo tra gli Ebrei, e poi in greco, verso gli anni 62 e 70, anche per una certa consonanza con gli altri due Vangeli sinottici. Come sappiamo, esso viene già citato negli anni della Chiesa Nascente da Clemente di Roma, nonché da Ignazio di Antiochia. I Santi Padri dei primi secoli attribuiscono grande valore agli scritti di questo Vangelo, tra questi Papia di Gerapoli ed Eusebio di Cesarea, ma anche Origene considera il primo Vangelo, scritto da Matteo il Pubblicano. Dopo il Quarto secolo, non ci sono più dubbi, anche se la moderna ermeneutica vorrebbe considerare l’attribuzione in modi diversi. Certamente questo Vangelo è stato scritto per coloro che si avvicinavano al Cristianesimo e provenivano dal giudaismo, per cui era importante evidenziare il parallelismo tra la legge di Mosè ed il nuovo Mosè, il vero Messia, colui che è stato resuscitato da Dio, il generatore di un nuovo Israele, la Chiesa, convocata dal Risorto. Il testo di Matteo, infatti, è una continua dimostrazione di come la venuta di Gesù nella storia sia stata preannunciata e preparata nell’Antico Testamento e di come Egli porti a compimento le profezie.

Il testo si snoda in forma semplice e parla della nascita di Gesù, della sua infanzia, della predicazione e della sua missione tra gli uomini. Troviamo i cinque discorsi sul Regno dei Cieli e i racconti della Sua Morte e Resurrezione. Non ci soffermeremo a parlare del testo che tutti conosciamo, ma evidenziamo solo due importanti aspetti anche per la vita di noi Cristiani di questi tempi. Solo in questo Vangelo, Gesù parla di “ἐκκλησία” – ecclesia, (Mt. 16,18 e 18,17), la Chiesa-comunità che è in armonia con le antiche Scritture, la “città posta sul monte” per essere “luce del mondo”, non più un luogo geografico, ma una comunità di discepoli, una comunità messianica a cui è affidato il Regno dei Cieli per tutti i popoli. E in questa comunità l’Emanuele, il “Dio con noi”, caratteristica fondamentale della sua teologia, manifesta l’abbraccio all’intera umanità.

Questo Vangelo ci indica che, come discepoli del Signore dobbiamo essere capaci di salire con Lui sul monte per vincere la morte, fare la esperienza del Gesù Risorto e poi andare nel mondo ed immergerci nell’amore del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, per fare discepoli tutte le genti. Possiamo affermare anche noi che “il Vangelo è un annuncio di gioia e di speranza rivolto a tutta l’umanità; chi lo ascolta in profondità e lo accoglie con tutto il cuore non può restare indifferente, ma è vivamente invitato ad una scelta che gli cambierà la vita”.

Oggi, in questa antichissima Cattedrale, in preghiera ed in attesa di ritrovarci un giorno tutti assieme attorno all’unico Pane e nell’unico Calice, ricordiamo la traslazione delle Sante Reliquie di San Matteo Apostolo. Le tradizioni più antiche ricordano l’arrivo del corpo del Santo in Lucania verso il Quinto secolo, ma il suo ritrovamento, secondo il Chronicon Salernitanum, risale all’anno 954 per volontà dello stesso Santo, apparso ad una pia donna di nome Pelagia, il cui figlio, il monaco Atanasio, dopo insistenza della madre e dopo tre apparizioni, avrebbe trovato il Corpo di Matteo, nei pressi di una fonte termale della antica città di Parmenide. Dopo tre traslazioni, il 6 maggio 954 il corpo del Santo è stato conservato nella cripta di questa Cattedrale, dove tuttora è molto venerato.

Permetteteci qualche breve considerazione, alla fine, sulla importanza che le Reliquie dei Santi rivestono nella vita della Chiesa. In un mondo in cui tutto deve essere letto alla luce della logica, spiegato unicamente alla luce delle conoscenze scientifiche, ed in un mondo che vuole dimenticare la morte, ritenendola la fine di tutto e non l’inizio della vera vita, il venerare corpi e parte di corpi di uomini e donne addormentati nel Signore nel corso dei secoli e fino ai nostri giorni, riporta purtroppo l’essere umano odierno a quella separazione, giuridicamente definita nel mondo ellenistico e giudaico, tra la città dei vivi e la città dei morti.

La Chiesa Nascente invece si riunisce nel luogo di martirio dei Santi di Dio, nel luogo della loro sepoltura, perché la reliquia, visibilmente oggetto di morte, rappresenta al vivo, per il suo valore taumaturgico, un segno dell’avvenuto superamento della barriera, sino allora invalicabile, tra la vita e la morte.

Già i Padri Cappadoci, enfatizzando la venerazione per le reliquie materiali, pongono le basi per una nuova concezione del sacro, riconoscendo nel corpo, al di là delle apparenze, ormai redento dalla morte, come componente essenziale dell’uomo, partecipe anch’essa della natura divina. San Basilio di Cesarea, il Grande, commentando il Salmo 115 afferma: “Allorché la morte avveniva sotto la legge giudaica, i cadaveri erano dichiarati abominevoli; ora invece, che c’è la morte per Cristo, preziose sono le reliquie dei santi. Prima d’ora era comandato ai sacerdoti e ai nazirei: non contaminatevi con alcun cadavere … (v. Lev., Num., Aggeo). Ora al contrario, chi avrà toccato le ossa del martire riceve una qualche partecipazione alla sua santità dalla grazia che risiede nel corpo. Ecco perché è preziosa dinanzi al Signore, la morte dei suoi Santi” (M. Girardi, Basilio di Cesarea e il culto dei martiri nel IV sec.).

Proprio questa percezione delle reliquie dei santi come una loro “presenza nell’assenza” è alla base della frammentazione: essa implica infatti che la parte abbia il medesimo valore del tutto. Nell’ordine della grazia vale infatti il principio che la frammentazione non diminuisce, ma moltiplica, dottrina che la Chiesa enuncia solennemente – su un piano teologico più elevato – nella preghiera che accompagna la frazione del Pane consacrato: “spezzato ma non diviso, mangiato e mai consumato”.

Significa che anche una piccola parte di reliquia di un Santo vale come il tutto, e la sua forza taumaturgica non è frantumata, e in esse continuano a scorrere, come da una sorgente, i carismi e le grazie di cui Dio lo aveva adornato in vita.

Amati Figli nel Signore,

È una grazia tutta particolare che questa Chiesa in Salerno con il suo Arcivescovo voglia donare una reliquia del Santo Apostolo ed Evangelista Matteo alla Chiesa di Costantinopoli, la Santa e Grande Chiesa martire di Cristo, che da duemila anni, dalle rive del Bosforo ha irradiato la fede Cristiana in tutto l’Oriente dal lontano Nord, fino alle lontane steppe e in tutta l’Europa Medio Orientale e ancora in tutto il mondo. Le condizioni storiche oggi hanno ridotto numericamente il numero dei Cristiani nella nostra città, ma la forza e la importanza della nostra Chiesa resta immutata, anche difronte alle sfide del mondo attuale, dove è sempre più necessario spegnere i fondamentalismi di qualsiasi tipo, per favorire il dialogo tra le nostre Chiese e con tutti gli uomini di buona volontà.

Voglia il Signore della gloria, il Risorto dai morti per tutti noi, per le preghiere di San Matteo Apostolo ed Evangelista e di tutti i Santi, benedire questa Chiesa locale, il suo Pastore, il clero e i religiosi, questa città e tutti coloro che hanno responsabilità in essa, e tutti voi amati figli e figlie. La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E così sia.
A conclusione della visita a Salerno, oggi sabato 6 maggio si è tenuta la cerimonia di consegna a Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo I di una porzione delle sacre reliquie del Santo Apostolo ed Evangelista Matteo, custodite nel Duomo di Salerno, da parte del Vescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno Mons. Andrea Bellandi, al termine di una toccante cerimonia in Cattedrale e al cospetto di una folla numerosa di fedeli e di tutte le principali autorità civili della Città. Hanno accompagnato il Patriarca il Metropolita Anziano di Derkos, S.E.R. Apostolos; l’Arcivescovo Ortodosso d’ltalia ed Esarca dell’Europa Meridionale, S.E.R. Polykarpos; il Vescovo ausiliare di Krateia Gherghios; il diacono patriarcale, Varnavas Grigoriadis; il Sig. Nikolaos Papaioannou, Segretario del Patriarcato; il Protopresbitero Nikolaos Papadopoulos di Firenze e il presbitero Stefano Grillone di Napoli.

Il Patriarca Bartolomeo ha pronunciato in questa occasione un importante discorso. Sua Santità e Mons. Bellandi si sono poi recati in processione, in spirito di profonda fratellanza, accompagnati da tutti i chierici, nella Cripta del Duomo, dove è custodito il resto delle spoglie mortali di San Matteo.

Το πρωί της 6ης Μαΐου ο Πατριάρχης συναντήθηκε με τις αρχές του Σαλέρνο, απευθύνοντας χαιρετισμό και δεχόμενος τον σεβασμό τους.

La mattinata di oggi 6 maggio 2023 è proseguita con il saluto a Sua Santità da parte delle autorità civili e istituzionali della città e della provincia di Salerno presso la Sala degli Stemmi dell’Arcivescovado. Sono intervenuti tra gli altri il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, Sua Eccellenza il Prefetto Russo e il Questore Ponticchio della città, il Procuratore Generale Primicerio, vari primi cittadini dei comuni della Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, nonché i Comandanti locali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco e dell’Esercito.

SALUTO DI SUA SANTITA’ K.K. BARTOLOMEO

ARCIVESCOVO DI COSTANTINOPOLI – NUOVA ROMA

E PATRIARCA ECUMENICO DURANTE L’INCONTRO LE AUTORITA’ CIVILI E LE ISTITUZIONI DELLA CITTA’ DI SALERNO

Eccellenza Signor Prefetto, dott. Francesco Russo,

Illustre Signor Presidente della Regione Campania, dott. Vincenzo De Luca,

Egregio Signor Sindaco di Salerno, dott. Vincenzo Napoli,

Signori Sindaci degli altri Comuni, Autorità Provinciali e Locali, Autorità Politiche e Militari e delle Istituzioni,

Vostra Eccellenza Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno, Campagna e Acerno,

Eminenze, Eccellenze, Reverendissimi Padri,

Signore e Signori, amati nel Cristo Risorto,

Siamo giunti ancora una volta in questa splendida e conosciuta Regione d’Italia, la Campania, ma per la prima volta siamo arrivati fino a questa lucente città di Salerno, su invito dell’Eccellentissimo Arcivescovo, l’amato fratello mons. Andrea Bellandi e ne siamo particolarmente lieti e allo stesso tempo ci da particolare gioia incontrare le Autorità locali che hanno a cuore il benessere dei cittadini di questo territorio, le sue bellezze ambientali, le peculiarità dei luoghi e lo splendore dei suoi monumenti.

Siamo partiti dalle Rive del Bosforo, dalla città di Costantino, Costantinopoli, la odierna Istanbul, dove la Provvidenza di Dio ci ha posto a capo della sua Chiesa e a guida della Comunione tra le Chiese Ortodosse Autocefali locali, dal Patriarcato Ecumenico, che da quasi Duemila anni ha irradiato e testimonia ancora la fede e la cultura cristiana nell’Europa Orientale fino agli estremi del Nord e dell’Est del mondo, e ancora in tantissimi altri luoghi dove il Cristianesimo di espressione Bizantina ha illuminato e vivificato uomini e donne di tutte le epoche. E seppure le condizioni storiche oggi abbiano ridotto numericamente il numero dei Cristiani nella nostra città, resta immutata la forza e la importanza della nostra Chiesa, anche difronte alle sfide del mondo attuale, dove è sempre più necessario spegnere i fondamentalismi di qualsiasi tipo per favorire il dialogo franco tra religioni, culture, ideologie e sistemi economici.

Questa vostra città, porta d’accesso alla Costiera Amalfitana e all’incantevole Costiera Cilentana è ricca di storia, ricca di tracce di tutti coloro che sono passati nelle varie epoche, Etruschi, Greci, Romani, Ostrogoti, Bizantini, Longobardi, Normanni e testimonia una vitalità che arriva fino ai nostri giorni. Ce ne rallegriamo con voi. Non potrebbe essere altrimenti, perché venendo tra voi abbiamo appreso l’importanza che rivestono in questa città i monumenti ed i luoghi di interesse, religiosi, civili, militari, le fontane e le statue, gli acquedotti, i vari siti archeologici e le aree naturali, le biblioteche, i musei, la università, ricordando anche la famosa e antica scuola medica salernitana e ancora i festival e le fiere, che raccontano della allegria e della laboriosità della gente di queste terre.

Abbiamo appreso dell’impegno per una città pulita, ecosostenibile, della sua forza operante nel campo del turismo, dell’economia basata sulla agricoltura e sulle altre attività e soprattutto sulla industria tradizionale della ceramica e dell’alimentare, come di altri comparti industriali. Ma la attrattiva paesaggistica e l’interesse storico e artistico-culturale della città e di tutta l’area rivestono senza dubbio il primo, forte e rilevante potenziale per il turismo.

In quanto uomini e donne delle Istituzioni, che avete responsabilità di tutto questo, grande è l’impegno che certamente ponete per la salvaguardia di quest’area e soprattutto per il benessere dei Vostri cittadini.

Viviamo tuttavia un tempo di grandi sconvolgimenti mondiali, che nostro malgrado, hanno toccato tutti gli ambiti delle nostre società. La pandemia del Covid-19, che ha sconvolto il mondo intero negli anni appena trascorsi e che speriamo di aver ormai lasciato alle spalle, ha portato in numerose comunità un senso di smarrimento, ha accentuato distanze interpersonali, ha provocato in persone fragili e vulnerabili dei veri attacchi di panico e di disperazione per il futuro, ha spesso creato dei vuoti emotivi nei giovani, che sono la nostra speranza per il domani, alimentando percorsi di vita non sempre positivi. Se gli effetti più tragici della pandemia sono passati, restano le conseguenze, per le quali saranno necessari anni di collaborazione tra Istituzioni Civili, Religiose e quant’altro, per recuperare il senso di comunità che è indispensabile per la crescita umana, sociale, antropologica, economica e religiosa di ogni società. Troppo spesso l’individualismo, il relativismo, l’egoismo conducono a vie senza uscita, per le quali le società devono spendere sforzi immani per recuperare quanto possibile.

A questo si è aggiunto nell’ultimo anno anche il diabolico conflitto, seguìto alla invasione della Ucraina da parte della Federazione Russa, che ha sconvolto non solo l’Europa ma tutto il mondo. Non era neppure immaginabile un conflitto di queste proporzioni nell’Europa del Ventunesimo secolo. Ancora più triste perché sono coinvolti due popoli fratelli, che hanno condiviso la storia del Ventesimo secolo e i secoli precedenti, accomunati nella maggioranza dei casi, anche dalla stessa fede Ortodossa. E questo ci addolora in modo particolare, perché il Cristiano non può mai pensare alla guerra come mezzo per risolvere questioni che potevano essere risolte con la diplomazia, con la buona volontà, con l’impegno di tutti, con la giustizia. Il nostro Patriarcato Ecumenico ha cercato e cerca di trovare ponti di dialogo, ma nulla ha potuto davanti a ideologie che nulla hanno di cristiano, se non il nome. Nel 2016, il Santo e Grande Concilio della Chiesa Ortodossa, riunitosi sull’isola di Creta, affermava, infatti, in modo inequivocabile: “La Chiesa di Cristo condanna in maniera generale la guerra, che ritiene una conseguenza del male nel mondo e del peccato.” (La Missione della Chiesa Ortodossa nel mondo contemporaneo. Cap.D-1). “La Chiesa di Cristo, ritenendo principalmente la guerra una conseguenza del male nel mondo e del peccato, incoraggia ogni iniziativa e sforzo atto a prevenirla o a scongiurarla attraverso il dialogo e ogni altro mezzo appropriato”. (Idem. Cap.D-2)

Tutto questo ancora una volta ha portato ad una crisi umanitaria con una immane emigrazione dall’Ucraina, alla crisi energetica, del gas e del petrolio, con tutte le conseguenze sui prezzi dei vari prodotti necessari all’economia globale, alla crisi del grano, in parte poi scongiurata, nei paesi più poveri del pianeta. Ma la distruzione di un intero paese, della sua economia, delle sue opere artistiche, dei simboli religiosi e culturali, del suo eco-sistema e principalmente la perdita di tante vite umane da entrambi i fronti, devono interrogarci continuamente su quale via si stia incamminando la società mondiale. Una società che non pone la dignità ed il valore della persona umana al primo posto è destinata a perdersi. Non possiamo arrenderci.

Se il Cristiano ha la certezza che le forze del male non prevarranno, e ha l’arma della preghiera, anche tutte le altre forze buone di ogni società devono operare, dialogare e collaborare per un mondo dove trionfi la giustizia, la pace, l’armonia, ossia la bellezza. Voi uomini e donne delle Istituzione potete fare molto, tutti possiamo fare molto assieme. Se tutti operiamo nei luoghi dove siamo chiamati a operare, se siamo capaci di ricercare il bene per tutti, di “condividere”, di lavorare per una economia giusta, per la salvaguardia dell’ambiente e di tutto ciò che vi è in esso, per la dignità umana, allora potremo avere ancora speranza.

Nel ringraziarVi per la Vostra squisita ospitalità, per questo momento così importante del nostro incontro, permettetemi di salutarvi citando ancora il Concilio di Creta che così si è espresso:

“Siamo persuasi che, come “collaboratori di Dio” (1 Cor. 3,9), possiamo portare avanti questo comune servizio con tutti gli uomini di buona volontà, che amano la pace secondo Dio, per il bene della comunità umana a un livello locale, nazionale ed internazionale. Questo servizio è un comandamento di Dio (Mt. 5,9)” (Cap.A-4)

Grazie.


Δεν υπάρχουν σχόλια: