e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρά τω αγιάσματι του Αγίου Σεβαστιανού Σαρμασικίου + άλλα νέα εκ Φαναρίου, 18.12.2018

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί εἰδήσεις 


Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, τήν Τρίτην, 18ην Δεκεμβρίου, ἐχοροστάτησεν ἐν τῷ Ἱ. Ναῷ Ἁγίου Δημητρίου Σαρμασικίου κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν, ἐπί τῇ ἱ. μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σεβαστιανοῦ, οὗ τό Ἱερόν Ἁγίασμα εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ. 
     Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκῆρυξ κ. Πανάρετος. 
     Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἐρυθρῶν κ. Κύριλλος καί πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἰταλίας.
     Ἐν τῷ τέλει τῆς Θείας Λειτουργίας ὡμίλησαν ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, ὁ Ἐντιμολ. κ. Ἀντώνιος Παριζιάνος, Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς - Καθηγητής, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, καί ὁ Πατριάρχης, Ὅστις, ἀφοῦ ἀνεφέρθη εἰς τόν ὀρθόν τρόπον ἑορτασμοῦ τῶν Χριστουγέννων, συνεχάρη τόν κ. Παριζιάνον διά τήν ἐπανεκλογήν αὐτοῦ εἰς τήν θέσιν τοῦ Προέδρου τοῦ Συνδέσμου Ὑποστηρίξεως Ρωμαίηκων Κοινοτικῶν Ἱδρυμάτων (RUMVADER - ΣΥΡΚΙ) καί ηὐχήθη ὅπως κατά τό ἐπί θύραις ἔτος αἱ Ἁρμόδιαι Ἀρχαί ἐπιτρέψουν τήν ἀπό ἑπταετίας παρακωλυομένην διαδικασίαν διεξαγωγῆς κοινοτικῶν ἐκλογῶν εἰς τά εὐαγῆ Ἱδρύματα τῆς Ὁμογενείας. 
     Ἐπηκολούθησε δεξίωσις. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέξατο εἰς ἀκρόασιν
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιον, Διευθυντήν τοῦ ἐν Ἀθήναις Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. 
- Τόν Θεοφιλ. Ἐπίσκοπον Ἀμορίου κ. Νικηφόρον, Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Βλατάδων, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ὁσιολ. Ἱερομονάχου κ. Παλαμᾶ Τσιλιπάκου, ἐκ τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Κουτλουμουσιανῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, καί τῶν Εὐλαβ. Διακόνων κ. κ. Γεωργίου Ἀντωνίου καί Παντελεήμονος Τσαβλίδου. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀθηναγόραν Fasiolo, Κληρικόν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰταλίας. 
- Τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτην κ. Μιχαήλ Ἀνισένκο καί τόν Αἰδεσιμολ. Οἰκονόμον κ. Κωνσταντῖνον Σεβτσένκο, ἐπί κεφαλῆς προσκυνητῶν ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων Ἀτταλείας καί Ἀλάγιας. 
- Τόν Ὁσιώτ. Μοναχόν Συμεών Διονυσιάτην καί τόν Ἐντιμ. κ. Ἰωάννην Μπουτάρην, Δήμαρχον Θεσσαλονίκης καί Πρόεδρον τῆς Ἁγιορειτικῆς Ἑστίας, συνοδευόμενον ὑπό τοῦ Ἐντιμ. κ. Στεφάνου Γωγάκου, Μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, καί τῶν Ἐλλογιμ. κ. κ. Ἀναστασίου Ντούρου, Διευθυντοῦ, καί Μαρίας Γιαννέλου, Προϊσταμένης τῆς Ἑστίας. 
- Τάς Ὁσιωτ. Μοναχάς Χριστοδούλην καί Πανσέμνην, ἐκ τῆς Ἱ. Μονῆς Εἰκοσιφοινίσσης Δράμας, ἐπί τῇ ὁλοκληρώσει τῆς διακονίας αὐτῶν παρά τῇ Ἱ. Μονῇ Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. 
- Τόν Ἐντιμολ. κ. Ἀλέξανδρον Ἀλεξανδρῆν, Ἄρχοντα Μ. Ρήτορα τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας, Πρέσβυν ἐ.τ., μετά τοῦ Ἐντιμ. κ. Giovanni Pietro Marsegaglia, Ἀρχιτέκτονος, ἐκ Βενετίας. 
- Τόν Ἐξοχ. Πρέσβυν κ. Γεώργιον Ζαββόν, Σύμβουλον ἐπί Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἐκ Βρυξελλῶν. 
- Τούς Ἐλλογ. κ.κ. Παναγιώτην Σκαλτσῆν, Πρόεδρον τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Παναγιώτην Ὑφαντῆν καί Ἠλίαν Εὐαγγέλου, Καθηγητάς ἐν αὐτῇ.
- Τόν Ἐλλογ. κ. Γεώργιον Ἰατρίδην, μετά τῆς μνηστῆς αὐτοῦ Ἐλλογ. κ. Ἐλισάβετ Γεωργούλα, ἐκ Βόλου. 
- Τόν Ἐλλογ. κ. Mehmet Arslan, Ὀγκολόγον, ἐντεῦθεν. 
- Τούς Ἐντιμ. κ.κ. Hüseyin Çağlayan καί Melih Yörü, Σχεδιαστάς, ἐκ Λονδίνου, καί τήν Εὐγεν. κ. Aslıgül Atasagun, Δημοσιογράφον, ἐντεῦθεν. 
- Τόν Ἐντιμ. κ. Ἄλκην Κούρκουλαν, Δημοσιογράφον, ἐξ Ἀθηνῶν. 

* * *

Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἀγαθαγγέλου Σίσκου, Βιβλιοφύλακος τῶν Πατριαρχείων, κατά τά ἐγκαίνια τῆς ἀπό κοινοῦ διοργανουμένης ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξενείου τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα καί τῆς Ἁγιορειτικῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἑστίας, ἐκθέσεως φωτογραφίας, ὑπό τόν τίτλον “Φῶς ἐκ φωτός, Ἄθως - Βυζάντιο - Οἰκουμένη”, ἐν τῷ Σισμανογλείῳ Μεγάρῳ, τήν Δευτέραν, 17ην Δεκεμβρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: