e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020

Συγχαρητήριο Μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχου για την 2η επέτειο της Ενωτικής Συνόδου του Κιέβου [video]


Βαρθολομαίος προς Επιφάνιον: Το Ουκρανικόν Αυτοκέφαλον είναι γεγονός τετελεσμένον, το οποίον ουδεμία παρέμβασις δύναται να ακυρώση. Όσοι εμμένουν εις την απόρριψιν της αληθείας ταύτης υπηρετούν αλλότρια συμφέροντα, μη «εις αγαθόν φέροντα», και, αναποφεύκτως, αντλούν εις πίθον Δαναΐδων. Εις την ευλογημένην ζωήν της Εκκλησίας δεν ευδοκιμεί η πρακτική των «τεχνασμάτων», ούτε η μετατροπή της θεολογίας εις σοφισματώδη και αδόλεσχον «τεχνολογίαν».

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:


Ευδοκία και χάριτι του Δομήτορος της Εκκλησίας συμπληρούνται την 15ην Δεκεμβρίου 2020, δύο έτη από της πραγματοποιήσεως εν Κιέβω της Ενωτικής Κληρικολαϊκής Συνελεύσεως, συγκληθείσης υπό της ημών Μετριότητος προς εκλογήν του Προκαθημένου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ουκρανίας και έγκρισιν του Καταστατικού Χάρτου αυτής. Έκτοτε, και μετά την παράδοσιν του Τόμου της Αυτοκεφαλίας εν Φαναρίω την 6ην Ιανουαρίου 2019, η καθ᾿ Υμάς, Μακαριώτατε, Αγιωτάτη Εκκλησία της Ουκρανίας δίδει την μαρτυρίαν της Ορθοδόξου πίστεως, ως η τοπική Ορθόδοξος Εκκλησία εν τη επικρατεία του ουκρανικού κράτους, υπό την Υμετέραν φιλόθεον και φιλάνθρωπον, συνετήν και δυναμικήν πηδαλιουχίαν. 

Συγχαίρομεν Υμίν, Μακαριώτατε αδελφέ, δια το επιτελεσθέν, εν συντόμω χρόνω, εκκλησιαστικόν έργον, δια την αρίστην διαχείρισιν των εκκλησιαστικών πραγμάτων, δια την συνεργασίαν με τας Αρχάς, επ᾿ αγαθώ συνόλου του ουκρανικού λαού, καθώς και δια τας πρωτοβουλίας και δράσεις κατά την περίοδον της επικινδύνου πανδημίας, προς παραμυθίαν των πιστών και αντιμετώπισιν των κοινωνικών επιπτώσεών της. Επιτελείτε την άνωθεν Υμίν εμπεπιστευμένην διακονίαν του λαού του Θεού, εν ακλονήτω πιστότητι προς την δογματικήν και κανονικήν παράδοσιν της Εκκλησίας, μετ᾿ ευαισθησίας και στοργής δια τας υπαρξιακάς ανάγκας των πνευματικών Σας τέκνων, πάντοτε εν αναφορά προς τον εν Χριστώ αιώνιον προορισμόν αυτών. Δοξάζομεν τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεώς μας, τον αεί μεθ᾿ ημών και υπέρ ημών Σωτήρα του κόσμου, τον χαρισάμενον τη Εκκλησία Αυτού την Υμετέραν σεβασμίαν Μακαριότητα, τον αφωσιωμένον ψυχή τε και σώματι εις την ιεράν αποστολήν Αυτού εκκλησιαστικόν άνδρα, τον συναγωνιστήν δια την ενότητα και ευστάθειαν της Ορθοδοξίας. 
 
Η προσωπικότης Υμών και η αξιάγαστος συμβολή Σας εις την λειτουργίαν της εκκλησιαστικής ζωής εν Ουκρανία, καθώς και το ειλικρινές ενδιαφέρον Σας δια την ενότητα της Ορθοδοξίας, συνέβαλον μεγάλως εις την αναγνώρισιν της Αυτοκεφαλίας της καθ Υμάς Εκκλησίας και εις την ένταξιν του ονόματος Υμών εις τα εκκλησιαστικά Δίπτυχα, υπό των Μακαριωτάτων Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερωνύμου, Πατριάρχου Αλεξανδρείας κυρίου Θεοδώρου και Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Χρυσοστόμου. Είμεθα βέβαιοι, ότι θα ακολουθήσουν και άλλαι τοιαύται αποφάσεις εκ μέρους Ορθοδόξων Προκαθημένων, με δεδομένον ότι θα συμβάλουν εις την ενότητα της Ορθοδοξίας. Το Ουκρανικόν Αυτοκέφαλον είναι γεγονός τετελεσμένον, το οποίον ουδεμία παρέμβασις δύναται να ακυρώση. Όσοι εμμένουν εις την απόρριψιν της αληθείας ταύτης υπηρετούν αλλότρια συμφέροντα, μη «εις αγαθόν φέροντα», και, αναποφεύκτως, αντλούν εις πίθον Δαναΐδων. Εις την ευλογημένην ζωήν της Εκκλησίας δεν ευδοκιμεί η πρακτική των «τεχνασμάτων», ούτε η μετατροπή της θεολογίας εις σοφισματώδη και αδόλεσχον «τεχνολογίαν». 

Ανεξίτηλοι εις την μνήμην ημών παραμένουν η παρουσία της Υμετέρας Μακαριότητος εν Φαναρίω και η έκφρασις αισθημάτων σεβασμού προς την Μητέρα Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως και προς το ταπεινόν ημών πρόσωπον, τόσον κατά την εύσημον ημέραν της εγχειρίσεως εις Υμάς του Τόμου Αυτοκεφαλίας, όσον και κατά τα ονομαστήρια της ημών Μετριότητος, τον Ιούνιον του παρελθόντος έτους. Ιδιαιτέραν χαράν ησθάνθημεν και δια την αποστολήν επισήμου αντιπροσωπείας της Εκκλησίας Υμών κατά την εις επίσκοπον χειροτονίαν του ημετέρου Εξάρχου εν Κιέβω Θεοφιλεστάτου κ. Μιχαήλ (Ανισένκο). Αγαπώμεν τον άγιον Κομάνων, ο οποίος χαίρει πολλής εκτιμήσεως εκ μέρους της καθ᾿ ημάς Ιεραρχίας και των μελών της Πατριαρχικής Αυλής, ασφαλώς δε και από μέρους Υμών.

Προγευόμεθα της χαράς της συναντήσεως μετά της Υμετέρας φίλης Μακαριότητος το έτος 2021 εν Κιέβω, κατά την επίσκεψιν ημών εις την Ουκρανίαν επί τη 30η επετείω της ανακηρύξεως της ανεξαρτησίας αυτής, κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως εκ μέρους της Αυτού Εξοχότητος του Προέδρου της χώρας κ. Volodymyr Zelenskyy. Είχομεν την ευκαιρίαν να υποδεχθώμεν δις τον Εξοχώτατον κ. Πρόεδρον εν Φαναρίω, και να συζητήσωμεν πάντα τα τρέχοντα θέματα εν αγαστή συμπνοία. Μεγάλως εχαροποίησεν ημάς και η πρόσφατος παρουσία του Εξοχωτάτου Πρωθυπουργού της Ουκρανίας κ. Denys Shmyhal ενταύθα, κατά την Θρονικήν Εορτήν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μετά του οποίου είχομεν επίσης ειλικρινή και εύκαρπον ανταλλαγήν απόψεων. 

Μακαριώτατε Αδελφέ, 

Εμπιστευόμεθα ακλονήτως εις την πρόνοιαν του Θεού και εις την ζείδωρον χάριν Αυτού, την θεραπεύουσαν τα ασθενή και αναπληρούσαν τα ελλείποντα. Εξαιτούμενοι τας προσευχάς Υμών προς τον Κύριον της δόξης προς κραταίωσιν της διακονίας της Μητρός Εκκλησίας, παρακαλούμεν όπως μεταφέρητε προς τον εν Ουκρανία λαόν του Θεού τας ευχάς της ημών Μετριότητος και πάντων των εν Φαναρίω ανυστάκτως φυλασσόντων τας πατρώας παραδόσεις. Επί δε τούτοις, ευχόμενοι όπως ο σαρκωθήναι δι᾿ ημάς καταδεξάμενος Υιός και Λόγος του Θεού χαρίζηται Υμίν υγιείαν και πάσαν άνωθεν ευλογίαν προς συνέχισιν του πρωθιεραρχικού έργου Υμών, επ᾿ αγαθώ της Εκκλησίας της Ουκρανίας και της Ορθοδοξίας όλης, κατασπαζόμεθα Υμάς φιλήματι αγίω και διατελούμεν μετ᾿ εξιδιασμένης τιμής και βαθείας εν Κυρίω αγάπης.

Вітання Архієпископа Константинополя – Нового Риму, Вселенського Патріарха Варфоломія з нагоди другої річниці Об’єднавчого Собору

15 Грудня 2020

Блаженнійший Митрополите Київський і всієї України, у Христі Богові вельми любий та бажаний брате і співслужителю нашого смирення владико Епіфаніє, Ваше поважне Блаженство по-братньому у Господі міцно обіймаючи щиро Вас вітаємо!

З прихильності та милості Творця Церкви 15-го грудня 2020 року виповнюється 2 роки від дня проведення у Києві Об’єднавчого Собору за участі кліру та мирян, скликаного нашим смиренням для обрання Предстоятеля Православної Церкви України та схвалення її Статуту. Відтоді та після передання Томосу про Автокефалію на Фанарі 6-го січня 2019 року, очолювана Вами Святійша Церква України свідчить про Православну віру як помісна Православна Церква на території Української держави, під Вашим боголюбивим та людинолюбивим, розсудливим та діяльним очільництвом.

Вітаю Вас, Блаженнійший брате, з проробленою за такий короткий час вагомою церковною роботою, з прекрасним управлінням церковними справами, зі співпрацею з владою на благо всього українського народу, а також з ініціативами та діями у період небезпечної пандемії, задля протистояння її соціальним наслідкам та розради віруючих. Ви здійснюєте Ваше служіння Божому народові, залишаючись непохитно вірним догматичному та канонічному Переданню Церкви та чутливим і дбайливим щодо екзистенційних потреб Ваших духовних дітей, завжди орієнтуючись на одвічні Христові дороговкази. Уславлюємо Главу та Творця нашої віри, нашого одвічного Спасителя світу, який доручив Церкву Вашому поважному Блаженству, відданому душею та тілом Його священній місії, церковній людині, хто також бореться за єдність та твердість Православ’я.

Ваша особистість і Ваш гідний похвали внесок у функціонування церковного життя України, як і Ваша щира зацікавленість у єдності Православ’я, значною мірою сприяли визнанню Автокефалії очолюваної Вами Церкви та включенню Вашого імені до церковного Диптиху Блаженнійшим Архієпископом Афінським та всієї Греції владикою Ієронімом, Патріархом Олександрійським владикою Феодором та Архієпископом Кіпрським владикою Хризостомом. Ми певні того, що послідують і інші рішення з боку Православних Предстоятелів, які однозначно сприятимуть єдності Православ’я. Українська Автокефалія є доконаним фактом, який не можна змінити. Спростування цієї істини прагнуть чужі інтереси, які не «ведуть до добра», а ведуть до неминучого наповнювання бочки Данаїд.

У благословенному житті Церкви не процвітає ані практика  «хитромудрості», ані обертання богослов’я на софістичне та балакуче «мистецтво слова».

Незабутніми у пам’яті нашій залишаються присутність Вашого Блаженства на Фанарі та вираження почуттів поваги до Константинопольської Церкви-Матері та до нашої скромної особи, як під час знаменного дня передачі Вам Томосу про Автокефалію, так і в день тезоіменитства нашого смирення у червні минулого року.

Особливу радість відчуваємо у зв’язку з тим, що на рукоположенні єпископом нашого Екзарха у Києві преосвященного владики Михаїла (Аніщенка) була присутня офіційна делегація від Вашої Церкви. Ми любимо преосвященного єпископа Команського, якого дуже шанують члени Патріаршого Двору, ієрархи з нашого боку та абсолютно певні, що і з Вашого боку.

Ми перебуваємо у передчутті радості зустрічі з Вашим Блаженством 2021 року у Києві під час нашого візиту до України з нагоди відзначення 30-ої річниці проголошення її Незалежності на люб’язне запрошення з боку Його Високоповажності Президента країни пана Володимира Зеленського. Ми мали нагоду прийняти Високоповажного пана Президента на Фанарі і обговорити поточні питання в атмосфері прекрасної співпраці. Нас дуже потішила і нещодавня присутність тут Високоповажного Прем’єр-міністра України пана Дениса Шмигаля на Престольному святі Вселенського Патріархату, після чого ми могли у щирій та плідній атмосфері обмінятися думками.

Блаженнійший владико,

Ми незмінно довіряємо Божому Промислу та його життєдайній милості, яка немічне зцілює і виснажене поповнює. Підносимо наші молитви до Господа славного про укріплення служіння Церкви-Матері, просимо Вас передати українському Божому народові побажання нашого смирення та всіх на Фанарі, хто і вдень, і вночі оберігають передання Отців. За сим, бажаємо, щоби Син та Слово Боже, який зголосився на тілесне втілення задля нас, дарував Вам здоров’я та благословення на продовження Вашої праці Предстоятеля, на благо Церкви України та всього Православ’я, і міцним святим цілунком віддаємо Вам виключну шану та висловлюємо глибоку любов у Господі.

14 грудня 2020 року

Вашого шанованого Блаженства
люблячий у Христі брат
Варфоломій Константинопольський

Δεν υπάρχουν σχόλια: