e-περιοδικό της Ενορίας Μπανάτου εν Ζακύνθω. Ιδιοκτήτης: Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Παναγιώτης Καποδίστριας (pakapodistrias@gmail.com), υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Ι. Μητροπόλεως Ζακύνθου. Οι δημοσιογράφοι δύνανται να αντλούν στοιχεία, αφορώντα σε εκκλησιαστικά δρώμενα της Ζακύνθου, με αναφορά του συνδέσμου των αναδημοσιευόμενων. Η πνευματική ιδιοκτησία προστατεύεται από τον νόμο 2121/1993 και την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης, κυρωμένη από τον νόμο 100/1975.

Τα νεότερα στα θεματικά ένθετα

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016

Πρόποση Οικουμενικού Πατριάρχου στο Δείπνο του εν Σμύρνη Γεν. Προξένου της Ελλάδος

Πρόποσις
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου
κατὰ τὸ Ἐπίσημον Δεῖπνον τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος ἐν Σμύρνῃ
(9 Φεβρουαρίου 2016)


Ἐντιμότατε κύριε Γενικὲ Πρόξενε τῆς Ἑλλάδος,

Ἀποδεχθέντες μὲ πολλὴν χαρὰν τὴν πρόσκλησίν σας πρὸς τὴν ἡμετέραν Μετριότητα καὶ τὴν τιμίαν συνοδείαν μας ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐπισήμου Πατριαρχικῆς ἐπισκέψεως εἰς τὴν Σμύρνην, ἰδοὺ ἀπολαμβάνομεν κατὰ τὴν παροῦσαν ἑσπέραν τὴν εὐγενῆ φιλοξενίαν σας καὶ τὴν συναναστροφὴν μαζί σας, συγχρόνως καὶ τὴν χαρὰν τῆς συναντήσεως μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν προσκεκλημένων εἰς τὸν δεῖπνον τοῦτο, ὅλων ὑμῶν τῶν ἀγαπητῶν συνδαιτυμόνων.

Πλήρεις ἀγαθῶν ἐντυπώσεων καὶ αἰσθημάτων συγκινήσεως καὶ χαρᾶς ὡλοκληρώσαμεν ἤδη τὴν τρίτην ἡμέραν τῆς ἐπισκέψεώς μας εἰς τὴν μεγαλούπολιν τῆς Σμύρνης καὶ τὴν ἐν αὐτῇ μικρὰν μέν, δραστήριον δὲ Ὀρθόδοξον Κοινότητα, τὴν ὁποίαν ἐπισκεπτόμεθα ἐπισήμως διὰ δευτέραν φορὰν ἐφέτος, μὲ ἀφορμὴν τὴν τέλεσιν τῆς Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Βουκόλου, Ἐπισκόπου Σμύρνης.

Δοξάζομεν τὸν Θεὸν διὰ τὰς ἐξελίξεις τῶν τελευταίων ἐτῶν, χάρις εἰς τὰς ὁποίας κατέστη δυνατὸν νὰ ἠχήσουν καὶ πάλιν χαρμοσύνως οἱ καμπάνες τῶν ἐνταῦθα ἐκκλησιῶν καὶ νὰ τελεσθῇ μετὰ παρέλευσιν ἐνενήντα καὶ πλέον ἐτῶν ἡ Θεία Λειτουργία εἰς αὐτάς. Αἱ ἀγαθαὶ αὐταὶ ἐξελίξεις ἀσφαλῶς δὲν ἀκυρώνουν τὴν μνήμην, οὔτε εἶναι δυνατὸν νὰ ὁδηγήσουν εἰς τὴν ἀλλοίωσιν τῶν γεγονότων καὶ τῆς ἱστορίας, ἔχομεν ὅμως τὴν ὑποχρέωσιν νὰ τὰς ἀξιοποιήσωμεν ἐπὶ τῷ σκοπῷ τῆς ἁρμονικῆς συνεργασίας καὶ τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως τῶν ἀνθρώπων εἰς ἀμφοτέρας τὰς πλευρὰς τοῦ Αἰγαίου, τῆς θαλάσσης αὐτῆς, ἡ ὁποία, ὅπως συχνάκις λέγεται, δὲν θὰ πρέπει νὰ χωρίζῃ ἀλλὰ νὰ ἑνώνῃ τοὺς γείτονας λαούς.

Κατὰ τοὺς τελευταίους μῆνας παρακολουθοῦμεν μετὰ πολλῆς συνοχῆς καὶ ὀδύνης τὴν ἐξελισσομένην εἰς τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος τραγῳδίαν τῶν προσφύγων, οἱ ὁποῖοι, ἐγκαταλείποντες βιαίως τὰς ἑστίας των ἐξ αἰτίας τοῦ χρονίζοντος ἐμφυλίου πολέμου καὶ τοῦ ἀπειλοῦντος αὐτοὺς κινδύνου ἐκ τῆς ἐπεκτάσεως ἑνὸς θεμελιοκρατικοῦ καθεστῶτος, σπεύδουν νὰ διασχίσουν τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος καὶ νὰ ἀναζητήσουν εἰς τὴν Δύσιν ἕνα εἰρηνικὸν τόπον διαμονῆς καὶ ἕνα καλλίτερον μέλλον. Δυστυχῶς, ἀρκετοὶ ἐξ αὐτῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων βρέφη καὶ μικρὰ παιδιά, δὲν ἐπιτυγχάνουν τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ ὀνείρου των, διότι ὡρισμένοι, ἐπιδιώκοντες τὸ εὔκολον κέρδος καὶ τὴν ἰδικήν των ἀσφάλειαν, ἀδιαφοροῦν διὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὴν τύχην των καὶ συνεχίζουν ἀσυγκίνητοι νὰ τοὺς ὁδηγοῦν εἰς τὸν θάνατον.

Ἡ διαχείρισις ἑνὸς προσφυγικοῦ ρεύματος τοιούτων διαστάσεων δὲν εἶναι ἀσφαλῶς εὔκολος ὑπόθεσις διὰ τὴν Εὐρώπην, ἀλλὰ ἡ δυσκολία αὐτῆς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ ἕνα ἕκαστον λαὸν ὑπὸ τὴν προοπτικὴν τῶν συμφερόντων αὐτοῦ. Θεωροῦμεν καὶ ἡμεῖς ἀναγκαίαν τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν ταχεῖαν ἐπίλυσιν τοῦ προβλήματος εἰς τὴν Συρίαν, ὡς καὶ τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ προσφυγικοῦ προβλήματος ὡς μεγίστης ἀνθρωπιστικῆς κρίσεως καὶ προκλήσεως, ἡ ὁποία δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συνεχισθῇ ὑπ᾽ αὐτὰς τὰς συνθήκας, οὔτε ἐπὶ τῇ βάσει ἰδιωτικῆς τινος πρωτοβουλίας. 

Θεωροῦμεν, ὅμως, ἐξόχως ἀξιέπαινον καὶ συγκινητικὴν τὴν πρωτοβουλίαν πλείστων ὅσων μεμονωμένων ἀτόμων, κατοίκων τῶν πλησιοχώρων νήσων τοῦ Αἰγαίου, ναυτικῶν καὶ μελῶν τοῦ λιμενικοῦ σώματος, οἱ ὁποῖοι μὲ αὐτοθυσίαν συμβάλλουν εἰς τὴν διάσωσιν τῶν κινδυνευόντων προσφύγων, καὶ μεριμνοῦν διὰ τὴν περίθαλψιν καὶ ἐνίσχυσιν αὐτῶν παντοιοτρόπως. Διὸ καὶ κατὰ τὴν παρελθοῦσαν ἑβδομάδα ἡνώσαμεν καὶ ἡμεῖς τὴν φωνήν μας μὲ ὅλους ἐκείνους, τὰς πολλὰς χιλιάδας, οἱ ὁποῖοι ζητοῦν νὰ ἀπονεμηθῇ εἰς τοὺς νησιώτας τοῦ Αἰγαίου τὸ Νόμπελ εἰρήνης διὰ τὴν μεγάλην προσφοράν των εἰς τοὺς πρόσφυγας, καὶ ἐλπίζομεν ὅτι ἡ μεγάλη αὐτὴ κινητοποίησις τῶν ὑπὲρ τὰς ἑξακοσίας χιλιάδας ἀνθρώπων θὰ εὕρῃ τὴν δέουσαν ἀνταπόκρισιν ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν βραβείων Νόμπελ καί, ἐπὶ πλέον, θὰ εὐαισθητοποιήσῃ τοὺς ἡγέτας τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς πρὸς ἐπίλυσιν τοῦ μεγίστου αὐτοῦ προβλήματος καὶ ἐπίτευξιν τῆς εἰρήνης εἰς τὴν περιοχήν.

Εὐχαριστοῦντες καὶ πάλιν τὴν ὑμετέραν φίλην Ἐντιμότητα διὰ τὴν φιλόφρονα πρόσκλησίν σας κ. Γενικέ, ὑψοῦμεν τὸν κύπελλον καὶ εὐχόμεθα ὑπὲρ τῆς εἰρήνης τοῦ κόσμου, εὐημερίας καὶ προόδου τοῦ προσφιλεστάτου ἡμῖν ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τῆς προσωπικῆς ὑγείας καὶ μακροημερεύσεως ὑμῶν καὶ τῆς Εὐγενεστάτης καὶ ἀγαπητῆς εἰς ὅλους συζύγου σας, καὶ καθὼς ἀναχωρεῖτε ὁριστικῶς ἐντὸς ὀλίγων ἑβδομάδων ἐκ Σμύρνης, μετατιθέμενος εἰς τὸ ἐν Ἀθήναις κέντρον σας, νὰ εἶσθε βέβαιος ὅτι ἀφήνετε ἐδῶ ἀρίστας ἐντυπώσεις καὶ ἀγαθὰς ἀναμνήσεις εἰς πολλοὺς -πολλοὺς ἀνθρώπους μὲ τοὺς ὁποίους συνεργασθήκατε ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια τῆς ἐν Σμύρνῃ θητείας σας καὶ συμπεριεφέρθητε πρὸς ὅλους μὲ εὐγένειαν, λεπτότητα καὶ διάθεσιν ἐξυπηρετήσεως, μὲ προσήνειαν καὶ χαμόγελο πάντοτε- δι᾿ αὐτὸ καὶ ἀγαπηθήκατε ἀπὸ τὰς τοικὰς ἀρχάς, ἀπὸ τοὺς ἕλληνας καὶ ἀπὸ τοὺς μὴ Ἕλληνας, μονίμους κατοίκους τῆς Σμύρνης καὶ διερχομένους ἐξ αὐτῆς.

Ἀξιωθήκατε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: